06/09/19  Tin của trường  18
Tùng tùng tiếng trồng dội vang vangLớp lớp trò ngoan tới xếp hàngVui sao được dự ngày khai giảngHáo hức vui vầy sách mở trang
 04/09/19  Tin của trường  11
KẾ HOẠCHTăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học,giáo dục an toàn giao thôngNăm học 2019 - 2020 
 04/09/19  Tin của trường  12
KẾ HOẠCHThực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09- CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
 04/09/19  Tin của trường  14
Kế hoạch khai giảng năm học 2019-2020
 18/03/19  Tin của trường  122
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3
 18/03/19  Tin của trường  109
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2