Tiết mục hát múa: Bụi phấn do bạn Ngân Khánh và tốp múa lớp 3C biểu diễn