Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn. Khối 4+5 chơi trò chơi: Tình bạn tiếp sức