06/06/20  Tin của trường  374
Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;Căn cứ hướng dẫn số 204/Gd&ĐT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc công tác tuyển sinh năm học 2020-2021;Căn cứ công văn Số: 1363/SGDĐT-QLT ngày 6 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục Hà Nội V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường tuyển sinh lớp 1 ...
 18/05/20  Tin của trường  288
Căn cứ công văn Số: 1350/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.Căn cứ công văn Số: 240 /PGDĐT- TH ngày 28/4/2020 của Phòng Giáo dục & ĐT Ba Vì V/v lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học.Căn cứ kế hoạch ...
 18/05/20  Tin của trường  273
Căn cứ công văn Số: 1350/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.Căn cứ công văn Số: 240 /PGDĐT- TH ngày 28/4/2020 của Phòng Giáo dục & ĐT Ba Vì V/v lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học.Căn cứ kế hoạch ...
 17/05/20  Tin của trường  454
Căn cứ Công văn số 225/GDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục & Đào Tạo Ba Vì về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021.Trường Tiểu học Cổ Đô căn cứ vào tình hình thực tế của trường ,để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2020-2021 như sau:
 15/05/20  Tin của trường  251
Căn cứ công văn Số: 1350/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.Căn cứ công văn Số: 240 /PGDĐT- TH ngày 28/4/2020 của Phòng Giáo dục & ĐT Ba Vì V/v lựa chọn sách giáo khoa chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học.Trường Tiểu học ...
 15/05/20  Tin của trường  495
Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-GDĐT ngày 21/01/2020 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2020; Trường Tiểu học Cổ Đô xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau: