05/10/22  Tin của trường  9
Hoạt động trải nghiệm  là hoạt động giáo dục bắt buộc được thực hiện từ lớp 1. Tại trường TH Cổ Đô, môn Hoạt động trải nghiệm đang được thực hiện từ khối 1 đến khối 3 của năm học 2022-2023.
 24/09/22  Tin của trường  34
Thực hiện theo CV số 1188/GM- PGDĐT về Tập huấn, hướng dẫn sử dụng mạng Internet an toàn, hiệu quả.
 19/09/22  Tin của trường  71
Thực hiện CV số 1155/GM-PGDĐT ngày 15/9/2022 về việc Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức giáo dục ATGT cấp Tiểu học.